ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

30. децембар 2019.

Број: 5625-УП/19

Бања Лука, 27.12.2019. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 019, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3165/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на педесеттрећој сједници одржаној дана 27.12.2019.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

 

Члан 1.

Одређује се 01.01.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019 бр.4650-УП/19 од 18.10.2019. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.12.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.03.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

О Д ЛУКУ О измјни Одлуке бр. 5210-УП/19 о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

4. децембар 2019.

Број: 5261-УП/19

Бања Лука, 04.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5623/3 од 03.12.2019. односно наш број протокола 5259/19 од 04.12.2019. године, Управа Предузећа на педесетпрвој сједници одржаној дана 04.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

О измјни Одлуке бр. 5210-УП/19

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У Одлуци бр. 5210-УП/19 о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године, мијења се у члану 4. став 1. и 2. тако да исти гласе:

 

У сваком од наведених кола из члана 1. Ове одлуке биће додјељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА” – аутомобил ŠKODA SCALA AMBITION 1,0 TSI у бруто вриједности 36.091,44 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 36.091,44 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5210-УП/19 од 02.12.2019. године остају непромјењене.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ О продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу робно – -новчана инстант срећка „СТАН “-серија 001

3. децембар 2019.

Број: 5208-УП/19

Бања Лука, 02.12.2019

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“- серија 001, објављених дана 04.12.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-3528/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на педесетој сједници одржаној дана 02.12.2019.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

робно – -новчана инстант срећка „СТАН “-серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу робно – -новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу робно-новчана инстант срећка „СТАН“ серија-001, која су објављена у Гласу Српске дана 04.12.2018.године, продужава се до 30.06.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 29.08.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

3. децембар 2019.

Број: 5210-УП/19

Бања Лука, 02.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5623/1 од 29.11.2019. односно наш број протокола 5203/19 од 29.11.2019. године, Управа Предузећа на педесетој сједници одржаној дана 02.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године и то:

 • 50. ванредно коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 23.12.2019. године, са почетком од 19:55 часова на TV HAPPY;
 • 51. ванредно коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2019. године, уторак, са са почетком од 17:00 часова на TV HAPPY
 • 01. ванредно коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 06.01.2020. године са почетком од 19:55 часова на TV HAPPY

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Ове одлуке биће додјељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI TUCSON 1,6 CRDi, у бруто вриједности 51.307,08 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 51.307,08 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

 

Извлачење добитака „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директоном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати , извлачи једна

потврда.

Након  што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствен дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 49. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 50. ванредно коло у 2019. години, а затим у 51. ванредно коло у 2019. години, затим у 01. ванредно коло у 2020. године, у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака у 01. ванредном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 02. редовно коло у 2020. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

 

Члан 8.

Обзиром да се извлачење добитака у 51. ванредном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у уторак 31.12.2019. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком  од 17:00 часова на ТV HAPPY.

 

Члан 9.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 06.01.2020. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате 02. редовног кола у 2020. години почиње 07.01.2020. године

 

Члан 10.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 11.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

3. децембар 2019.

Број: 5209-УП/19

Бања Лука 02.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5622/1 од 29.11.2019. године, односно наш број протокола 5202/19 од 29.11.2019. године, Управа Предузећа на педесетој сједници одржаној дана 02.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године и то:

 • 100. специјално коло у 2019. гопдини са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 101. специјално коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 102. специјално коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 24.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 103. специјлано коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 104. специјално коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 31.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 01. специјлано коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 03.01.2020. године, са почетком од 20:00 часова
 • 02. специјлано коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака на дан 08.01.2020. године, сриједа, са почетком од 20:00 часова

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 14.12.2019. године као дана почетка уплате у 100/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 04.12.2019. године.

 

Члан 4.

У сцаком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON 1,6 CRDi, у бруто вриједности од  52.332,81 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 52.332,81 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић