Одлука о приређивању 30. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус у игри на срећу Џокер

14. марта 2018.

Број: 1318-УП/17

Бања Лука 13.03.2018. година

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1227/1 од 08.03.2018. године (наш број 1259/18 од 09. 03.2018. године Управа Предузећа на 118. сједници одржаној дана 13.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 30. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус у игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 30. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ са

јавним извлачењем добитака на дан 13.04.2018. године у редовном термину.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 30.специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

Члан 3.

Цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 11.04.2018. године као дана почетка уплате у 30/2018 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 17.03.2018. године.

 

Члан 4.

Унаведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке BMW X 4 у вриједности од 122.864,46КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.864,46КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

Одлука o приређивању 14. ванреднoг кола у 2018.години у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

14. марта 2018.

Број: 1317-УП/18

Бања Лука,13.03.2018. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1226/1 од 08.03.2018. године, наш број 1258/18 од 09.03.2018. године Управа Предузећа на 118.сједници одржаној дана 13.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању 14. ванреднoг кола у 2018.години у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање 14. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 31.03.2018. године у 19,55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 14. ванреднoм колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке пријем уплате почиње дана 20.03.2018. године и траје до 31.03.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 14. ванредно коло из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 14. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се добитак – новчани добитаку бруто износу од 1.000.0000,00 динара односно 16.566,74 КМ прерачунато по средњем курсу централне банке БиХ на дан 10.03.2018.године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 14.колу.

Уколико у 14. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитака I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“),  додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 13. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 14. ванредно коло у 2018. години, а затим у 15. редовно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.0000,00 динара односно односно 16.566,74 КМ прерачунато по средњем курсу централне банке БиХ на дан 10.03.2018.године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неиплаћених добитака игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 15. редовном колу обавиће се дана 02.04.2018. године у редовном термину у 19,55 часова на  TВ HAPPY.

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Гласу Српске“.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                          Рајко Радовановић

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 010

8. марта 2018.

Број:1189- УП/18

Бања Лука,08.03.2018. године

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 010, објављених дана 06.03.2018. године, Управа Предузећа на 117. сједници одржаној дана 08.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 010

Члан 1.

Одређује се 12.03.2018. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СПОРТ“-серија 010“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 010“, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ дана 06.03.2018.године.

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 12.03.2019. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 11.05.2019.

године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинамa.

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 08. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

8. фебруара 2018.

Број: 754-УП/18

Бања Лука: 08.02.2018. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије, (наш број 734/18 од 07.02.2018. године) Управа Предузећа на 114. сједници одржаној дана 08.02.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 08. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 08. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 24.02.2018. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 08. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 13.02.2018. године  и траје до 24.02.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 08. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 08. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.473,31 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.02.2018. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 08. ванредном колу.

Уколико у 08. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 07. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 08. ванредно коло у 2018. години, а затим у 09. редовно коло у 2018. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.473,31 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.02.2018. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 09. редовном колу обавиће се дана 26.02.2018. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

17. јануара 2018.

Број: 314-УП/18

Бања Лука, 17.01.2018. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, објављених у дневним новинама дана 31.01.2017. године, Управа предузећа на 113 сједници одржаној дана 17.01.2018. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу  инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001

 

Члан 1.

       Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, број 5695-УП/16 од 01.12.2016. године која су објављена у дневним новинама дана 31.01.2017. године, продужава се до 02.02.2019. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.03.04.2019. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                  Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић