ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 012

22. април 2020.

Број: 1805-УП/20

Бања Лука, 15.04.2020

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 012, објављених дана 16.04.2019. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-1172/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на 65. сједници одржаној дана 15.04.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 012

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 012, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија-012, која су објављена у Гласу Српске дана 16.04.2019.године, продужава се до 30.09.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 29.11.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

15. април 2020.

Број: 1758-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате у лутријској  игри на срећу „Лото суперпетица“ почиње 13.04.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ посматра се засебно и састоји се од 28 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

 

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                             Упарве предузећа

                                                                                                                                         Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Кено“

15. април 2020.

Број: 1757-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Кено“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате у лутријској  игри на срећу „Кено“ почиње 13.04.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Кено“ посматра се засебно и састоји се од 28 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Кено“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Кено“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

 

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                                       Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о времену за сторнирање уплате путем терминала у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

15. април 2020.

 

Број: 1763-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 28.  став 11. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“  и члана 26. став 11. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о времену за сторнирање уплате путем терминала

у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се могућност сторнирања уплате путем терминала, од стране Продавца, и то само посљедње уплате код датог Продавца.

Члан 2.

Уплата се може сторнирати најкасније 3 минуте након уплате, али не касније од крајњег момента за уплате за извлачење које је у датом тренутку активно за уплате.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

15. април 2020.

Број: 1760-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 20. став 3. и члана 24. став 1. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређују се коефицијенти који по типовима игре износе како је приказано у табели:

 

Члан 2.

Коефицијенти из члана 1. ове Одлуке односе се на поједина извлачења. Коефицијенти се примјењују на претходна извлачења у односу на извлачење у којем буде извршена уплата 20.000-те комбинације, од почетка приређивања, у лутријској игри на срећу „Кено“, укључујући и тај дан.

Члан 3.

Разлика у оствареном фонду добитака, према коефицијентима из члана 1. ове Одлуке, у односу на фонд добитака који би био остварен према коефицијентима из члана 21. став 6. Правила  лутријске игре на срећу „Кено“, исплаћиваће се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

 

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија и Финансијско – рачуноводствени сектор.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић