Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 017

28. маја 2018.

Број:2526-УП/18

Бања Лука, 25.05.2018

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 017, објављених дана 25.05.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-0825/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 25.05.2018.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 017

 

Члан 1.

Одређује се 01.06.2018. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 017, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 017, која су објављена у Гласу Српске дана 25.05.2018.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.06.2019. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 31.07.2019. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 25. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

18. маја 2018.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2468/1 од 16.05.2018. године (наш број протокола 2377/18 од 16.05.2018. године) Управа Предузећа на другој сједници одржаној дана 18.05.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 25. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 25. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 02.06.2018. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 25. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 22.05.2018. године  и траје до 02.06.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 25. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Почетак уплате за 26. редовно коло почиње дана 29.05.2018. године и траје до 04.06.2018. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 25. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.553,77 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 18.05.2018. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 25. ванредном колу.

Уколико у 25. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 24. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 25. ванредно коло у 2018. години, а затим у 26. редовно коло у 2018. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.553,77 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 18.05.2018. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 26. редовном колу обавиће се дана 04.06.2018. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

Управе Предузећа

                                                                                                                                                                                         Рајко Радовановић

о приређивању 44. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

3. маја 2018.

Број: 2090-УП/17

Бања Лука 30.04.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 2089/18, Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 30.04.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 44. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 44. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ са

јавним извлачењем добитака на дан 01.06.2018. године у редовном термину.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 44.специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важи почев од 30.05.2018. године као дана почетка уплате у 44/2018 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 05.05.2018. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке BMW X 4 у вриједности од 122.864,46 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.864,46 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник  Управе Предузећа

                                                                                                                                                                                       Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

12. априла 2018.

Број: 1774-УП/18

Бања Лука: 12.04.2018. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије, (наш број 1772/18 од 12.04.2018. године) Управа Предузећа на 121. сједници одржаној дана 12.04.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 19. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.04.2018. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 17.04.2018. године  и траје до 28.04.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 19. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.543,93 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.04.2018. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 19. ванредном колу.

Уколико у 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

 

 

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 18. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 19. ванредно коло у 2018. години, а затим у 20. редовно коло у 2018. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.543,93 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.04.2018. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 20. редовном колу обавиће се дана 30.04.2018. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

Тринаестa редовнa сједницa Скупштине акционара Лутрије Републике Српске

11. априла 2018.

Број : 1544-НО/18

Бања Лука, 28.03.2018. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петој сједници одржаној дана 28.03.2018. године,  доноси

 

О Д Л У К У о сазивању Тринаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 15.05.2018. године ( уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Jеданаесте ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2018. Годину;

4.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2017. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2017. годину;

5.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2017. године;

6.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2017. години;

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2017. годину;

9.      Разматрање и увајање Етичког кодекса;

10.  Доношење Одлуке о оснивању – упису половне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука  Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 36“ Бања Лука;

11.  Остала питања.

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 22.05.2018. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној

 

 

 

 

вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 05.05.2018.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                           Растко Вуковић

Материјали за сједницу