Одлуку о приређивању 73. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

16. августа 2019.

Број: 3759-УП/19

Бања Лука, 16.08.2019. година

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 3866/1 од 14.08.2019. године, наш бр. протокола 3734/19 од 14.08.2019. године, Управа Предузећа на 41. сједници одржаној дана 16.08.2019. године, доноси

О Д Л У К У

 о приређивању 73. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 73. Специјалног кола са јавним извлачењем добитака на дан 13.09.2019. године у редовном термину, у оквиру ког ће се додјељивати један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева.

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 73. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 11.09.2019. године као дана почетка уплате у 73/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 17.08.2019. године.

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке утврђује се један добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то новчани добитак у бруто износу од 5.886.235,00 динара бруто.

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

Члан 6.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“, добитницима „седмице“ се на име додатног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог додатног добитка.

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Позив за учешће у поступку избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

6. августа 2019.

На основу члана 7. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”,бр. 22/19) и чланова 2. и 8. Уредбе о условима за давање сагласности ЈП „Лутрија Републике Српске“ А.Д. Бања Лука за оснивање привредног друштва за приређивање игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.55/19), а у вези са Одлуком Скупштине акционара о покретању поступка и Одлуке Скупштине акционара о условима, критеријумима и избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу, Скупштина акционара на 12. ванредној сједници одржаној дана 02.08.2019. године, доноси

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за учешће у поступку избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

 

 1. КОНТАКТ ПОДАЦИ ЛУТРИЈЕ

 

Јавно предузеће „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука

Адреса: Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска

Тел:     0038751432700

Факс: 0038751432700

Е-маил: branislav@lutrijars.com

Претежна дјелатност: коцкање и клађење (шифра делатности: 92.00)

Више података о Лутрији доступно је на интернет адреси:  www.lutrijars.com

 

Детаљнији подаци о Лутрији, као и Упутство за понуђаче (у даљем тексту: «Tендерска документација») биће доступни свим заинтересованим Понуђачима након потписивања Уговора о чувању повјерљивих података и уплате накнаде за Tендерску документацију.

 

Накнада за Тендерску документацију износи EUR 10.000,00 (десет хиљада евра) уколико је ријеч о страном правном лицу, или ЕУР 10.000,00 (десет хиљада евра) у КМ противвриједности израчунато по средњем курсу банке Републике Српске на дан испостављања фактуре уколико је ријеч о домаћем правном лицу.

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука ( у даљем тексту: Лутрија) расписује међународни јавни позив за избор најбољег понуђача за сарадњу путем формирања заједничког привредног друштва за приређивање електронских игара на срећу и стицање 49% удела у заједничком привредном друштву (у даљем тексту: „ЗПД“) на начин да:

 • Укупна висина улога Лутрије који чини 51% удела у ЗПД, по процјени овлашћеног ревизора „КПМГ“ д.о.о. Београд од 07.2019. године, а који се састоји од ексклузивног законског права на приређивање електронских игара на срећу, износи укупно 6.747.613,50 КМ.
 • Укупна висина улога најбољег понуђача за стицање 49% удјела у ЗПД износи мин. 5.000.000,00 КМ, од тога 1.000.000,00 КМ у новцу, а остатак до понуђеног износа у стварима и правима, у складу са прихваћеном Понудом, најкасније у року од 1 (једне) године од оснивања ЗПД.

 

 1. РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПОНУДА, АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ, ЈЕЗИК И ПИСМО ПОНУДЕ

 

Крајњи рок за достављање обавезујућих понуда је: тридесет ( 30 ) дана од дана објављивања Јавног позива (по локалном времену Бања Луке).

 

Сви заинтересовани понуђачи понуде достављају на адресу Лутрије из тачке 1. овог Јавног позива.

 

Понуде се достављају на језику који је у званичној употреби у Републици Српској.

 

 1. ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ/ДЕПОЗИТ

 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказ о уплати депозита у висини од 3% процјењене вриједности улога за стицање 49% удела у ЗПД из тачке 2.2) овог Јавног позива или да уз понуду доставе безусловну, неопозиву, без приговора и плативу на први позив, банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% процјењене вриједности улога за стицање 49% удjела у ЗПД из тачке 2.2) овог Јавног позива.

 

 1. СТАТУСНИ, СТРУЧНИ, ТЕХНИЧКИ И ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ (КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ)

Право на подношење понуде има домаће или страно правно лице који испуњава сљедеће услове:

 1. Да је откупило Тендерску документацију;
 2. Да испуњава сљедеће опште услове (статусни критеријуми):

1)    да је активно привредно друштво регистровано за обављање дјелатности приређивања игара на срећу;

2)    да је правно лице коме није изречена правноснажна пресуда за извршење сљедећих кривичних дjела: учествовање у злочиначкој организацији, корупцији, прање новца, превара;

3)    да је правно лице коме није изречена забрана учествовања у јавним набавкама, забрана закључења уговора из јавне набавке и уговора о јавно-приватном партнерству;

 • да је правно лице коме није изречена привремена или трајна забрана обављања дjелатности;
 • да није у поступку стечаја или ликвидације;
 • да нема неплаћене порезе, доприносе и друге јавне дажбине, осим ако му је одобрено одложено плаћање пореза, доприноса или других јавних накнада у складу са посебним прописима, и ако редовно их плаћа.

 

 1. Да испуњава сљедеће посебне услове (стручни, технички и финансијски критеријуми), и то да:

1)    посједује искуство у приређивању лутријских игара на срећу у трајању од најмање десет година,

2)    посједује искуство у приређивању електронских игара на срећу у трајању од најмање десет година,

3)    посједује међународно искуство у приређивању игара на срећу у најмање десет држава,

4)    је члан Европске лутријске асоцијације (енгл. European Lottery Association) и Свјетске лутријске асоцијације (енгл. Wоrld Lottery Association),

5)    посједују сертификат за хардверску и софтверску платформу (хост) за приређивање игара на срећу,

6)    има годишњи промет од најмање 3.000.000.000 евра у посљедње три пословне године, и то:

 1. најмање 1.000.000.000 евра годишње од приређивања лутријских игара, и
 2. најмање 300.000.000 евра годишње од приређивања електронских игара на срећу.

 

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност услова Понуђач доказује достављањем сљедеће документације:

 • Доказом да је Учесник у поступку откупио Тендерску документацију у складу са Јавним позивом;
 • Документацијом о идентификацији:
 • за домаћа правна лица – овјерена копија извода из судског регистра тј. Рјешење о упису у судски регистар
 • за страна правна лица – извод из одговарајућег регистра привредних друштава, са решењем о регистрацији привредног друштва и свим прилозима, у складу са Тендерском документацијом;
 • Копијом важећег статута и/или акта о оснивању;
 • Изјавом којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава квалификационе услове из Јавног позива, у складу са Тендерском документацијом;
 • Изјавом[1]; којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да на дан подношења Понуде није:
 • правно лице коме је изречена правнаоснажна пресуда за извршење следећих кривичних дела: учествовање у злочиначкој организацији, корупцији, прању новца, превари;
 • правно лице коме је изречена забрана учествовања у јавним набавкама, забрана закључења уговора из јавних набавки и уговора о јавно-приватном партнерству;
 • правно лице коме је изречена привремена или трајна забрана обављања дјелатности;
 • правно лице у поступку стечаја или ликвидације
 • Овјереним копијама извода из комерцијалне и финансијске документације, којом се недвосмислено потврђује ангажовање у дјелатностима назначеним у Јавном позиву у посљедњих 10 (десет) година на дан Крајњег рока. Документа којима се доказује ангажованост у дјелатностима могу укључивати, али нису ограничена на нпр. финансијске извјештаје, овјерене копије фактура, одговарајуће уговоре, брошуре о привредном друштву, пословним јединицама, итд.
 • Доказима о чланству у Европској лутријској асоцијацији (енгл. European Lottery Association);
 • Доказима о чланству у Свјетској лутријској асоцијацији (енгл. Wоrld Lottery Association);
 • Копијама сертификата за хардверску и софтверску платформу (хост) за приређивање игара на срећу;
 • Извјештајима ревизора и копијама ревидираних годишњих финансијских извештаја за три (3) последње окончане пословне године (2018., 2017. и 2016.), у складу са Тендерском документацијом.
 • Детаљима о структури власништва, заједно са детаљима о свим лицима која спроводе контролу над Понуђачем или имају на њега знатан утицај.
 • Додатном документацијом, у складу са Тендерском документацијом.

 

Понуђач доказује испуњеност услова из овог Јавног позива достављањем ревидованих финансијских извјештаја (биланса) уколико је ревизија таквих извјештаја обавезна за понуђача у складу са прописима земље регистрације.

 

Испуњеност услова из овог Јавног позива Понуђач може доказивати самостално, односно путем повезаних лица која су директно или индиректно под контролом истог лица путем власништва над већинским капиталом (у даљем тексту: крајњег оснивача), укључујући и крајњег оснивача.

 

У случају доказивања испуњености услова из овог Јавног позива путем повезаних правних лица, понуђач је дужан да јасно и недвосмислено наведе које повезано лице испуњава који критеријум/услов из овог Јавног позива, као и да докаже повезаност са тим правним лицем путем контроле истог лица као крајњег оснивача, укључујући и крајњег оснивача.

 

У случају да понуђач, као правно лице, испуњеност услова доказује исправама које издају надлежни органи са сједиштем ван територије Републике Српске, дужан је да све доказе достави са одговарајућом надовјером и преведене на језик који је у службеној употреби у Републици Српској.

 

 1. РОК ЗА ОТКУП ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Лутрија овим путем позива све заинтересоване за учешће у овом поступку да поднесу писани захтјев за куповину Тендерске документације, најдаље до 29.08.2019. године.

 

Тендерска документација ће бити доступна заинтересованим лицима почев од 03.08.2019.  године.

 

Писани захтјев за куповину Тендерске документације доставља се Лутрији, електронском поштом или факсом, са јасном назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – Јавни позив за избор најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва“.

 

По пријему овог захтјева, овлашћеном лицу учесника биће испостављена фактура за плаћање накнаде за Тендерску документацију и биће му упућен на потпис Уговор о чувању повјерљивих података поштом, електронском поштом или путем факса. Потписан Уговор о чувању повјерљивих података потребно је, без одлагања, факсом, електронским путем и поштом послати Лутрији.

 

По пријему потписаног Уговора о чувању повјерљивих података, доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању повјерљивих података и доказa о извршеној уплати накнаде за Тендерску документацију, Лутрија ће учеснику у овом поступку доставити Тендерску документацију поштом/електронском поштом или ће је предати његовом овлашћеном представнику.

 

 1. ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ

 

За сва питања у вези са овим јавним позивом, контактирати стручну службу Лутрије, на српском или енглеском језику, радним данима од 8-15 часова.

 

У Бањој Луци, 02.08.2019. године

Број: 3539-СА/19

 

 

 

Предсједавајући Скупштине

Миле Баника

[1] Лутрија задржава право да поред захтјеване Изјаве од Понуђача захтјева и достављање потврда надлежног/надлежних органа, као доказ у погледу испуњености општих услова (статусних критеријума).

 

Javni poziv osnivanje ZPD LUTRIJA

Public Invitation ZPD LUTRIJA

ОДЛУКУ о приређивању 68. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

23. јула 2019.

Број: 3337-УП/19

Бања Лука, 22.07.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 3420/1 од 18.07.2019. године, Управа Предузећа на 37. сједници одржаној дана 22.07.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању 68. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 68. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ , са јавним извлачењем добитака на дан 27.08.2019.године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 68. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 24.08.2019. године као дана почетка уплате у 68/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 31.07.2019. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„Mercedes benz C 220 D” у бруто вриједности од  123.759,01 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 123.759,01 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о сазивању Дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

22. јула 2019.

Број : 3307-НО/19

Бања Лука, 17.07.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петнаестој сједници одржаној дана 17.07.2019. године,  доноси

 

 

О Д Л У К У о сазивању Дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Дванаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 02.08.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.     Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

3.     Доношење Одлуке о покретању поступка избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу путем јавног позива

4.     Доношење Одлуке о условима, критеријумима и избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

5.     Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

6.     Разматрање и усвајање Јавног позива за учешће у поступку избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

7.     Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.08.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 23.07.2019.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                                   Предсједник

                                                                                                                             Надзорног одбора

                                                                                                                                           Растко Вуковић

Materijale možete preuzeti OVDE.

Одлуку о приређивању 51. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

30. маја 2019.

Број: 2427-УП/19

Бања Лука, 30.05.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 2516/1 од 28.05.2019. године, односно наш број протокола 2412/19 од 28.05.2019. године, Управа Предузећа на 30. сједници одржаној дана 30.05.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању 51. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 51. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ , са јавним извлачењем добитака на дан 28.06.2019.године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 51. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 26.06.2019. године као дана почетка уплате у 51/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 01.06.2019. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„Mercedes benz C 220 D” у бруто вриједности од  123.759,01 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 123.759,01 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић