Одлука о сазивању Дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

22. јула 2019.

Број : 3307-НО/19

Бања Лука, 17.07.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петнаестој сједници одржаној дана 17.07.2019. године,  доноси

 

 

О Д Л У К У о сазивању Дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Дванаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 02.08.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.     Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

3.     Доношење Одлуке о покретању поступка избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу путем јавног позива

4.     Доношење Одлуке о условима, критеријумима и избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

5.     Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

6.     Разматрање и усвајање Јавног позива за учешће у поступку избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

7.     Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.08.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 23.07.2019.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                                   Предсједник

                                                                                                                             Надзорног одбора

                                                                                                                                           Растко Вуковић

Materijale možete preuzeti OVDE.

Одлуку о приређивању 51. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

30. маја 2019.

Број: 2427-УП/19

Бања Лука, 30.05.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 2516/1 од 28.05.2019. године, односно наш број протокола 2412/19 од 28.05.2019. године, Управа Предузећа на 30. сједници одржаној дана 30.05.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању 51. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 51. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ , са јавним извлачењем добитака на дан 28.06.2019.године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 51. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 26.06.2019. године као дана почетка уплате у 51/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 01.06.2019. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„Mercedes benz C 220 D” у бруто вриједности од  123.759,01 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 123.759,01 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

Одлуку о приређивању 22. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

30. маја 2019.

Број: 2377-УП/19

Бања Лука, 24.05.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.2372/1 од 21.05.2019. односно наш број протокола 2362/19 од 23.05.2019. године, Управа Предузећа на двадесетдеветој сједници одржаној дана 24.05.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 22. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 22. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 10.06.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 22. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 04.06.2019. године и траје до 10.06.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Почетак уплате за 23. редовно коло почиње дана 11.06.2019. године и траје до 17.06.2019. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 22. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак  – новчани добитак у бруто износу 1.000.000,00 динара, односно 16.579,14 KM прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 24.05.2019. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 22. ванредном колу.

Уколико у 22. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 21. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 22. ванредно коло у 2019. години, а затим у 23. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитака – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.579,14 KM, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 23. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 17.06.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                   Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 20. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

16. маја 2019.

Број: 2209-УП/19

Бања Лука, 15.05.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 2185/1 од 09.05.2019. односно наш број протокола 2160/19 од 13.05.2019. године, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 15.05.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 20. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 20. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 27.05.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 20. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 21.05.2019. године и траје до 27.05.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Почетак уплате за 21. редовно коло почиње дана 28.05.2019. године и траје до 03.06.2019. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 20. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак  – новчани добитак у бруто износу 1.000.000,00 динара, односно 16.579,07 конвертибилних марака прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 14.05.2019. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 20. ванредном колу.

Уколико у 20. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 19. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 20. ванредно коло у 2019. години, а затим у 21. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитака – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.579,07 конвертибилних марака из члана 4. Одлуке уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 21. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 03.06.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

Рајко Радовановић

14. редовна Скупштина акционара

8. априла 2019.

Материјали за 14. редовну скупштину акционара Лутрије РС.