ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

23. септембар 2020.

Број: 4363-УП/20

Бања Лука, 21.09.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 3917/1 од 21.09.2020. године, наш број протокола 4360/20 од 21.09.2020. године, Управа Предузећа на 75. сједници одржаној дана 21.09.2020. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

1) 80. специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 06.10.2020. гоине;

– Почетак пријема уплате за 80. специјално коло је је дана 03.10.2020. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 80. специјално коло је дана 23.09.2020. године.

2) 86. специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.10.2020. гоине;

– Почетак пријема уплате за 86. специјално коло је је дана 24.10.2020. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 86. специјално коло је дана 14.10.2020. године.

3) 91. специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.11.2020. гоине;

– Почетак пријема уплате за 91. специјално коло је је дана 11.11.2020. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 91. специјално коло је дана 31.10.2020. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

 

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 CRDi,  у бруто вриједности од  52.324,73 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 52.324,73 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини максималног износа уплате на кориснички рачун, максималног износа исплате и исплате депозита

23. септембар 2020.

Број: 4362-УП/20

Бања Лука, 21.09.2020. године

 

 

На основу члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 75. сједници одржаној дана 21.09.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини максималног износа уплате

на кориснички рачун, максималног износа исплате и исплате депозита

 

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се максималан износ једнократне уплате на кориснички рачун играча у висини од 2.000 КМ .

Члан 2.

Кориснику се може извршити исплата износа добитка тикета или износа на са корисничког рачуна на интернет страници, на продајном мјесту које је дио продајне мреже Лутрије Републике Српске а.д. за брзе лутријске игре, ако је тај износ не прелази 300 КМ.

Члан 3.

Кориснику се може извршити исплата износа са корисничког рачуна на интернет страници на његов трансакциони рачун, ако тај износ није мањи од 200 КМ, а не прелази износ 1.000 КМ.

Члан 4.

Износи који прелазе максималне износе за случајеве дефинисане чланом 2. и чланом 3. могу се исплатити кориснику лично у просторијама Лутрије Републике Српске а.д., уз претходну провјеру идентитета.

Члан 5.

Исплата нeискориштене уплате са корисничког налога не може да прелази 70% уплаћеног износа са рачуна.

Члан 6.

Исплата нeискориштене уплате са корисничког налога не може да прелази 50% уплаћеног износа са рачуна када корисник приликом уплате на рачун добије одређени бонус (200%, 100%, 75%, 50%).

 

 

 

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини максималног износа уплате на кориснички рачун и максималног износа исплате бр. 3407-УП/20 од 27.07.2020. године.

 

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о бонусима на уплату у лутријској игри на срећу „Кено“ и лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

15. септембар 2020.

Број: 4248-УП/20

Бања Лука, 14.09.2020. године

 

На основу члана 8. став 19. и 29. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. и 29. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа Предузећа на 74. Сједници одржаној дана 14.09.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о бонусима на уплату у

лутријској игри на срећу „Кено“ и лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се бонус на уплату на кориснички налог.

Члан 2.

Бонус на уплату на корисников налог износи 100% за период од 14.09. до 20.09.2020. године, 75% бонуса на уплату у периоду од 21.09 до 27.09.2020. године и  50% бонуса на уплату у периоду од 28.09. до 04.10.2020. године.

Члан 3.

Укупан износ добијених бонуса на основу уплата на кориснички рачун ће бити сачињен по завршетку акције, тј. завршетку трећег периода 04.10.2020.године, за сваки период који је наведен у претходном ставу са мјесечним пресјеком.

Бонуси из претходног става ове Одлуке регулишу се из материјалних трошкова Предузећа, а који ће се рефундирати од пословног партнера Кено д.о.о у року од 7 дана у складу са коначним списком остварених бонуса.

 

Исплата нескориштеног бонуса са корисничког налога није могуће исплатити са рачуна.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

11. септембар 2020.

Број: 4206-УП/20

Бања Лука, 10.09.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 73.сједници одржаној дана 10.09.2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком се утврђује нови распоред узвлачења у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“, а како је приказано у члану 4. исте Одлуке.

Почетак уплате у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“, са новим распоредом извлачења, се примјењује од почетка уплате  за 10. коло у лутријској  игри на срећу „Лото суперпетица“  тј. од дана 14.09.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ посматра се засебно и састоји се од једног извлачења у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

Члан 6.

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ бр. 3406-УП/20 од 27.07.2020. године.

 

Члан 7.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 14.09.2020. године  и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                             Упарве Предузећа

                                                                                                                             Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Кено“

11. септембар 2020.

Број: 4205-УП/20

Бања Лука, 10.09.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 73.сједници одржаној дана  10.09.2020. године , доноси

 

ОДЛУКУ

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Кено“

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком се утврђује нови распоред узвлачења у лутријској игри на срећу „Кено“, а како је приказано у члану 4. исте Одлуке.

Почетак уплате у лутријској игри на срећу „Кено“, са новим распоредом извлачења , се примјењује од почетка уплате  за 10. коло у лутријској  игри на срећу „Кено“  тј. од дана 14.09.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Кено“ посматра се засебно и састоји се од 126 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Кено“ приказан је у табели:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Кено“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

Члан 6.

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу „Кено“ бр. 3405-УП/20 од 27.07.2020. године

 

Члан 7.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 14.09.2020. године  и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић