ОДЛУКА О цијени комбинације у редовним колима

20. новембра 2014.

О Д Л У К А

О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015. године

 

Члан 1

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015 године  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 2

Редовна кола игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева за која се примјењују цијене комбинације из члана 1.ове  Одлуке, приређују се у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2014/2015, године и то:

-101/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  23.12.2014. године;

-102/2014  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  26.12.2014. године;

-103/2014  редовно коло са  јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2014. године;

-001/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  06.01.2015. године;

-002/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  09.01.2015. године;

-003/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  13.01.2015.  године

 

Члан 3

Цијена из члана 1. Ове Одлуке важи почев од 20.12.2014. године као првог дана почетка уплате за 101/2014  редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, док у претплати цијена из члана 1. ове одлуке важи почев од 26.11.2014. године.

 

Члан 4

Налаже се  Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у дневним новинама .

Члан 5

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Доставити:

–          Сектору за опште правне и кадровске послове,

–          Сектору маркетинга и комерцијале,

–          Финансијско- рачуноводственом сектору,

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије,

–          а/а

                                                                                                                     Предсједник Управе

                                                                                                                         Рајко Радовановић

ОДЛУКА о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2015. године

20. новембра 2014.

Члан 1

Цијена потврде о уплати за „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године  износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

 

Члан 2

Цијена опционе игре  БИНГО ЛОЗ остаје 0,50 КМ ( нула50/100 KM).

 

Члан 3

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                   Рајко Радовановић

ОДЛУК о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

20. новембра 2014.

О Д Л У К У

о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

„Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године

 

Члан 1

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 06.01.2015. године као ванредно коло под називом „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године.

 

Члан 2

Пријем уплате за „Велики Божићни ТВ Бинго“  почиње  01.12.2014. године и траје до 06.01.2015. године.

За вријеме уплате  „Великог Божићњег ТВ Бинга“  уплата  за редовна кола тече паралелно.

Од 22.12.2014. године тече уплата само за Божићно коло.

Не приређује се редовно коло од 03.01.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку првог ванредног кола.

 

Члан 3

Извлачење бројева „Великог Божићњег ТВ Бинга“   обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у  дана 06.01.2015. године.

 

Члан 4

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од  првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                  Рајко Радовановић

Измјена и допуна Правила ТВ Бинго

7. новембра 2014.

На основу члана 27. и 28. Закона о играма на срећу („Службени Гласник РС“ бр. 111/12) и члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године доноси

Измјену и допуну
ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ
ТВ БИНГО on –line

Члан 1

У Правилима игре на срећу ТВ Бинго on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, а на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу бр. 06/4-463-1418/12 дана 11.05.2012. године, мијења се члан 16.став 1, тако да гласи:
„ Цијена потврде за учествовање у игри ТВ Бинго, са одиграних обавезних шест комбинација, за редовна кола износи 1,50 КМ (словима: један и 50/100 конвертибилнихмарака).“
Став 2. истог члана остаје непромјењен.

Члан 2

Члан 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго on-line се мијења и гласи:
„ Цијена за учествовање у опционој игри „бинго – лоз“ износи 0,50 КМ (нула и 50 /100 конвертибилнихмарака).

Члан 3

У осталим дијеловима Правила ТВ Бинга on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, остају непромјењена.

Члан 4

Ова Измјена и допуна Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од Републичке Управе за игре на срећу, а примјењују се почетком уплате за прво наредно коло након добијене сагласности.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-3677/14 од 29.10.2014. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о фиксним добицима у игри Бинго Лоз

7. новембра 2014.

На основу члана 44. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43. Алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа предузећа на деветој сједници одржаној дана 31.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о фиксним добицима у опционој игри
Бинго лоз

Члан 1

Износи фиксних добитака у игри Бинго лоз утврђује се у износу од:
-добитак 1 (јединица) 1,00 КМ
-добитак 2 (двојка) 3,00 КМ
-добитак 3 (тројка) 30,00 КМ
-добитак 4 (четворка) 300,00 КМ
-добитак 5 (петица) 1000,00 КМ

Члан 2

Гарантовани износ фонда за добитке са 6 (шест) погодака износи 5.000,00КМ (пет хиљада марака 00/100).

Члан 3

Одлука се примјењује од дана почетка уплате за коло у коме је цијена игре Бинго лоз 0,50КМ.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић