Одлуka о сазивању Дванаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

7. април 2017.

Број : 1850-НО/17

Бања Лука, 06.04.2017. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесетосмој сједници одржаној дана 06.04.2017. године,  доноси

 

О Д Л У К У о сазивању Дванаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Дванаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 12.05.2017. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Девете ванредне сједнице Скупштине акционара

3.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2016. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2016. годину

4.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2016. године

5.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2016. години

6.      Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за период 2017. – 2019. године

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину

9.      Доношење Одлуке о разрјешењу три вршиоца дужности Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

10.  Доношење Одлуке о именовању  четири члана Надзорног одбора  Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за рестититуцију РС а.д. Бања Лука

11.  Доношење Одлуке о разрјешењу два члана Одбора за ревизију;

12.  Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

13.  Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 19.05.2017. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 02.05.2017.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                        В.д. Предсједника

                                                                                                                        Надзорног одбора

                                                                                                                         Растко Вуковић

Материјали за 12.  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

Одлука о приређивању 13. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

6. март 2017.

На основу члана 43.  став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  са Одлуком Државне лутрије Србије броj 1001/1 oд 02.03.2017. године (наш број 1242/17 од 02.03.2017. године), Управа Предузећа на 91. сједници одржаној дана 02.03.2017.године, доноси

О Д Л У К А о приређивању 13. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 13. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.03.2017. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 13. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 07.03.2017. године  и траје до 25.03.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 13. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У 13. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни,новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.792,80 КМ прерачунатo по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.03.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 13. ванредном колу.

Уколико у 13. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 12. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 13. ванредно коло у 2017. години, а затим у 14. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног, новчаног добитка у бруто износу од 1.000.000 динара, односно  15.792,80 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.03.2017. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет посебног Фонда добитака игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС којима је истекао рок за наплату и Фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 14. редовном  колу обавиће се дана 27.03.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                                                                                                         Управе Предузећа

                        Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 8. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

3. фебруар 2017.

Број: 671-УП/17

Дана:03.02.2017. године

                                               

На основу члана 43.  став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  са Одлуком Државне лутрије Србије броj 549/1 oд 02.02.2017. године (наш број 649 од 02.02.2017. године), Управа Предузећа на 88. сједници одржаној дана 03.02.2017.године, доноси

 

О Д Л У К А о приређивању 8. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 8. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.02.2017. године у 20:00 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 8. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 07.02.2017. године  и траје до 25.02.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације(помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 8. Ванредно коло вршиће се паралелно са редовним колима.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 8. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.772,54 КМ прерачунатo по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.02.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 8. ванредном колу.

Уколико у 8. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

 

 

 

 

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 7. редовном колу у 2017. години игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 8. ванредно коло у 2017. години, а затим у 9. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно  15.772,54 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ  на дан 02.02.2017. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет резервног фонда добитака игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС и фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 9. редовном  колу обавиће се дана 27.02.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                                                                                                                                                                                 Управе Предузећа

                        Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“

3. фебруар 2017.

Број:670 -УП/17

Бања Лука,03.02.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 008, објављених дана 03.02.2017. године, Управа Предузећа на осамдесетосмој сједници одржаној дана 03.02.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 008

 

Члан 1.

Одређује се 07.02.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СПОРТ“-серија 008“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„СПОРТ“-серија 008“, која су објављена у Независним новинама дана 03.02.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 07.02.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 08.04.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“

3. фебруар 2017.

Број:566-УП/17

Бања Лука,31.01.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, објављених дана 31.01.2017. године, Управа Предузећа на осамдесетседмој сједници одржаној дана 31.01.2017. године, доноси

 

 

 

  О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 02.02.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СЕДМИЦА“-серија 001“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„СЕДМИЦА“-серија 001“, која су објављена у Независним новинама дана 31.01.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 02.02.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 03.04.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић