Одлука о сазивању Седме ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

4. јул 2016.

I

Сазива се Седма ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 02.08.2016. године (уторак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о допуни плана пословања за период од 01.01.-31.12.2016. године;
4. Доношење Одлуке о куповини пословног простора;
5. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора;
6. Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију;
7. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.08.2016. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2016.године.
Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлуке под тачком 4. дневног реда да, у складу са чланом 435. Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право несагласних акционара у складу са Законом о привредним друштвима.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за VII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора
Растко Вуковић

Материјали за 7. ванредну сједницу

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 007

16. јун 2016.

Члан 1.

Одређује се 17.06.2016. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „Спорт“ серија 007, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ – серија 007, која су објављена у Независним новинама дана 15.06.2016.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 17.06.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 16.08.2017.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 17.06.2016. године, a објављује у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

26. мај 2016.

На основу члана 43. Aлинеја став 1. 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 13.  Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. године бр. 3675/09, Управа Предузећа на шездесетдругој сједници одржаној дана 26.05.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

 

Члан 1.

      Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11.2009. године бр. 3675/09, који истиче 01.06.2016. године, продужава се до 01.06.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.07.2017.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

      За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                Рајко Радовановић

Одлука о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

26. мај 2016.

На основу члана 43. став 1. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14.  Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, Управа Предузећа на шездесетдругој сједници одржаној дана 26.05.2016. године ,доноси

О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

 

Члан 1.

      Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, који истиче 14.06.2016. године,  продужава се до 14.06.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2017. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

      За  реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                Рајко Радовановић

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015

5. мај 2016.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „Трећа срећа“ серија 015, објављених дана 25.03.2016. године, Управа Предузећа на шездесетој сједници одржаној дана 03.05.2016. године, доноси

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015

 

Члан 1.

Одређује се 05.05.2016. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА – серија 015, која су објављена у Независним новинама дана 25.03.2016.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 05.05.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 04.07.2017.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Независним новинама“.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић