Одлука о почетку продаје инстант срећке Треће среће серија 013

1. октобра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 од 29.07.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.09.2014.године, Управа Предузећа на шестој сједници одржаној дана 26.09.2014.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013

Члан 1.

Одређује се 01.10.2014. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013 бр. 3719-УП/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.09.2014.године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.10.2015. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.11.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о прекиду приређивања “Бинго Деветке”

12. септембра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О прекиду приређивања
игре на срећу „ Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго-лоз“ Деветка

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу „Бинго Деветка“ и опционе игре „Бинго – лоз“ Деветка и „Superjackpot“ Деветка од дана 13.09.2014. године, а након завршетка емисије 16. Кола ТВ Бинго ON LINE на РТРС-у.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Образложење

„Бинго Деветка“ је игра на срећу која је уведена у октобру мјесецу 2013. године. Од децембра мјесеца 2013. године се приређује заједно у емисија игре на срећу ТВ Бинго ON LINE. Од самог увођења па до данас, игра на срећу „Бинго Деветка“ није испунила очекивања Управе Предузећа како уплатом тако и потражњом од стране играча, те самим тим заузела последње мјесто на љествици укупног промета свих игара на срећу у Предузећу.

У циљу смањења финансијских издатака и из свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о промјени термина приређивања ТВ Бинга

12. септембра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 6. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON LINE , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
о промјени термина приређивања
игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

ТВ Бинго ON LINE се од 13.09.2014. године, умјесто досадашњег термина и дана приређивања, приређује сваке друге суботе у 20 часова и 10 минута.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара

20. августа 2014.

На основу члана 268. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 31.07.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се IX редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 22.09.2014. године ( понедељак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2.Разматрање и усвајање записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину
4.Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2013. годину
5.Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2013. године
6.Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013 години
7.Доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима из остварене нето добити за 2013. годину
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину
9.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2013. годину
10.Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 12.09.2014.године. Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-14 часова.

IV

Задужује се Управа предузећа да позив за IX редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић

Одлука о продужењу продаје Спорт серија 002

16. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Спорт“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.07.2013. године,Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „СПОРТ“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 002, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ – серија 002, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.07.2013.године, продужава се до 31.10.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.12.2014. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић