ОДЛУКA о сазивању Једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. април 2016.

I

Сазива се Једанаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 19.05.2016. године (четвртак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци, у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12.00 часова.

II

За сједницу је предвиђен сљедећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине:

– предсједавајућег Скупштине,

– Комисије за гласање,

– записничара и два акционара који овјеравају записник;

2.      Разматрање и усвајање записника са Десете редовне сједнице Скупштине акционара;

3.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2015. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2015. годину;

4.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2015. године;

5.      Доношење Одлуке о покрићу губитка Предузећа из 2015. године;

6.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2016. годину са програмом инвестиција;

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину;

9.      Доношење  Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;

10.  Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;

11.  Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члановa Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

12.  Остала питања.

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 26.05.2016. године с почетком у 12.00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 09.05.2016. године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09.00 до 15.00 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XI  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Растко Вуковић

Материјали за 11. скупштину акционара

Одлука о стављању ван снаге правила лутријске игре на срећу експрес срећка „Хороскоп“

13. април 2016.

Члан 1.

Стављају се ван снаге Правила лутријске игре на срећу експрес срећка „Хороскоп“- серија 001,

број 3921-УП/15 од 05.08.2015. године, одобрена од стране Републичке управе за игре на срећу, Рјешење о сагласности број 06/4-463-2417/15 од 19.08.2015. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

О б р а з л о ж е њ е

Правила лутријске игре на срећу експрес срећка „Хороскоп“ – серија 001, број 3921-УП/15 од 05.08.2015. године, донесена од стране Управе Предузећа, одобрена од стране Републичке управе за игре на срећу Рјешењем о сагласности број 06/4-463-2417/15 од 19.08.2015. године, стављају се ван снаге због немогућности штампарије да испуни услове квалитетног штампања, а што је видљиво из Записника комисије за квалитативни и квантитативни пријем инстант и експрес срећки број 1799/16 од 04.04.2016. године и број 1800/16 од 04.04.2016. године.

                                                                                                             Предсједник

        Управе Предузећа

                                                                                                        Рајко Радовановић

ОДЛУКА о приређивању 16. ванредног кола ТВ БИНГО

7. април 2016.

Члан 1.

            У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО одређује се приређивање 16. ванредног кола у 2016. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.04.2016. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

            У 16. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 12.04.2016. године и траје до 25.04.2016. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Од 12.04.2016. године до 18.04.2016. године вршиће се паралелни пријем уплате за 15. редовно коло и 16. ванредно коло.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу члана 6.4. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

 

Члан 3.

            Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из тачке 1. Ове Одлуке, за коју цијену учесник у игри добија потврду о уплати, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

            У 16. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.139.495,00 динара у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 04.04.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 16. ванредном колу.

Уколико у 16. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитака.

Члан 5.

            Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 15. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО преносе се у 16. ванредно коло у 2016. години, а затим у 17. редовно коло у 2016.  години у континуитету и у свему сагласно одредбама из члана 20. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.139.495,00 динара у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 04.04.2016. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет резервног фонда добитака игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 7.

            За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 8.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 11. Ванредног кола ТВ БИНГО

12. март 2016.

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО одређује се приређивање 11. Ванредног кола у 2016. години, поводом обиљежавања православног празника „Младенци“, за које ће се јавно извлачење

добитака обавити дана 21.03.2016. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

У 11. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из тачке 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 15.03.2016. године и траје до 21.03.2016. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу члана 6.4. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из тачке 1. Ове Одлуке, за коју цијену учесник у игри добија потврду о уплати, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре;

Члан 4.

У 11. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 40.000 евра, односно 4.932.192,00 динара у динарској противвриједности по средњем курсу НБС на дан 09.03.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или

II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 11. Ванредном колу.

Уколико у 11. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитака.

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 10. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО преносе се у 11. ванредно коло у 2016. години, а затим у 12. редовно коло у 2016. години у континуитету и у свему сагласно одредбама из члана 20. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 6.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 7.

                         Одлука се објављује у Независним новинама.

 

                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                          Рајко Радовановић

Одлука о продужењу рока продаје и наплате инстант срећке „МЕГА“ серија 002

7. март 2016.

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА“ серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „МЕГА – серија 002 број 5489-01/11, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.03.2012.године, продужава се до 12.03.2017. године.

 

Права на наплату добитка застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 11.05.2017. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За  реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношењa и објавиће се у Независним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                Рајко Радовановић