Одлука о повећању фонда Џокер

18. новембар 2016.

Број: 5552-УП/16

Бања Лука, 18.11.2016.године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5004/1 од 17.11.2016. године (наш број протокола 5550/16 од дана 18.11.2016. године) и Правила игре на срећу ЏОКЕР, Управа Предузећа на седамдесетседмој сједници одржаној дана 18.11.2016. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 

Члан 1.

 

Фонд за добитак ЏОКЕР у игри на срећу ЏОКЕР у оквиру 93. редовног кола ове игре на срећу у 2016. године за које ће се јавно извлачење бројева обавити дана 22.11.2016 увећава се за износ неисплаћеног добитка ЏОКЕР који је извучен у 69. редовном колу ове игре на срећу, за које је јавно извлачење обављено дана 30.08.2016. године, односно за износ од 16.564.212,00 динара.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 30.08.2016. године у јавном извлачењу бројуева у 69. редовном колу игре на срећу ЏОКЕР извучен је добитак ЏОКЕР у износу од 16.564.212,00 динара.

Исплата добитка у класичној игри на срећу ЏОКЕР обавља се у складу са Правилима игре на срећу ЏОКЕР.

Како је посљедњи дан рока од 60 дана истекао 04.11.2016. године и како дибитник у класичној игри на срећу ЏОКЕР није затражио од приређивача Државне лутрије Србије д.о.о. Београд исплату горе наведеног добитка, Комисија Централног трезора сачинила је Записник о извршеној контроли исплаћених и неисплаћених добитака за 69.коло игре на срећу ЏОКЕР од дана 30.08.2016. године и констатовала износ неисплаћеног добитка, те је на основу свега одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                   Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 48. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

4. новембар 2016.

О Д Л У К А

о приређивању 48. Ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 48. ванредног кола у 2016. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити
дана 26.11.2016. године у 20:00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

У 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 05.11.2016. године  и траје до 26.11.2016. године, а уплата се обавља
на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације(помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 48. Ванредно коло вршиће се паралелно са редовним колима.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за oпцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ Бинго и Бинго Плус, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

Члан 4.

У 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.153.730,00 динара бруто у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 02.11.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 48. ванредном колу.

Уколико у 48. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 47. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 48. ванредно коло у 2016. години, а затим у 49. редовно коло у 2016. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка-новчани добитак у бруто износу од 50.000  евра, односно 6.153.730,00 динара бруто, обрачунато по средњем девизном курсу НБС на дан 02.11.2016. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 49. редовном колу обавиће се дана 28.11.2016. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 9.

Одлука се објављује у Независним новинама.

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Финансијско – рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                             Рајко Радовановић

 

Записник са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара

31. октобар 2016.

Записник преузмите Овдје.

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „JACK POT“-серија 001

19. октобар 2016.

 

Члан 1.

Одређује се 20.10.2016. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“-серија 001“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„JACK POT“-серија 001“, која су објављена у Независним новинама дана 12.10.2016.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 20.10.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 19. 12.2017.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

 

 

Материјали за Осму ванредну сједницу Скупштине акционара

4. октобар 2016.

Поштовани,

материјале за за сједницу можете преузети са овог линка.

Остале пратеће документе и одлуке можете наћи овдје.

Нацрт уговора, можете погледати овдје.