OДЛУКA o доношењу Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука пречошћени текст

16. јуна 2015.

На основу члана 17. алинеја 1. Статута Лутрије Републике Српске бр.5328-СА/11 од дана 19.12.2011. године, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на десетој сједници одржаној дана 16.06.2015. године, д о н и ј е л а ј е

O Д Л У К У o доношењу Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука пречошћени текст

Члан 1.

Доноси се Статут Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, пречишћени текст.

Члан 2.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут број 5328-СА/11 од 19.12.2011. године и Одлука о измјени и допуни Статута број 272-СА/15 од 16.01.2015. године.

Члан 3.

Статут ступају на снагу даном доношења и објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Борис Срдић

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јуна 2015.

На основу члана 17. алинеја 21., а у вези са чланом 68.став 2. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2014. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Борис Срдић

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јуна 2015.

На основу члана 17. алинеја 5. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а на основу Мишљења Надзорног одбора и Мишљења Одбора за ревизију, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању и Годишњи Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2014. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2014. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Борис Срдић

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2014. ГОДИНИ

16. јуна 2015.

На основу члана 43. алинеја 10. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 22.04.2015. године, доноси

ОДЛУКА
О РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ
У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.

Остварена нето добит по обрачуну за 2014. годину у износу од 97.355,27 КМ (деведесетседамхиљадатристотинепедесетпет и 27/100 КМ) се распоређује на сљедећи начин:

1. Дио 5 % нето добити за законске резерве у износу 4.867,76 КМ (четирихиљадеосамстотинашездесетседам и 76/100 КМ)
2. Дио 10 % нето добити за статутарне резерве у износу 9.735,53 КМ (деветхиљадаседамстотинатридесетпет и 53/100 КМ);
3. Дио нето добити у износу 82.751,98 КМ (осамдесетдвијехиљадеседамстотинапедесетједна и 98/100 КМ) за нераспоређену добит из 2014. године;

Члан 2.

Приједлог одлуке ступа на снагу даном доношења, а за њено извршење надлежна је Управа предузећа.

Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о неусвајању извјештаја независног ревизора

16. јуна 2015.

На основу члана 17. алинеја 5. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а на основу Мишљења Надзорног одбора и Мишљења Одбора за ревизију, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Извјештај Независног ревизора за 2014.годину Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука се  не усваја.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

_______________________
Борис Срдић