Одлука о сазивању Девете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије

3. јануар 2017.

Број: 6288-НО/16

Бања Лука, 27.12.2016. године

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 75/049,  члана 25. и 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 100/11), те члана 32. став 1. алинеја 4.Статута Лутрије Републике Српске, Надзорни одбор Предузећа на тридесетшеста сједници одржаној дана 27.12.2016. године,  доноси

 

 

О Д Л У К У о сазивању Девете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Девета ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 18.01.2017. године ( сриједа) у 12,00 часова у просторијама дирекције Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

II

 

За сједницу је предвиђен следећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

Разматрање и усвајање записника са осме ванредне сједнице Скупштине акционара;
Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2017. годину;
Доношење Одлуке о промјени сједишта Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлуке о обављању споњнотрговинског промета у оквиру регистроване дјелатности Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Разматрање и усвајање Пречишћеног текста Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора испред акционара који имају најмање 5% гласачких права
Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за рестититуцију РС а.д. Бања Лука;
 

 

 

Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију а.д. Бања Лука;
Доношење одлуке о именовању комисије за избор чланова Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
Доношење Одлука о оснивању пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (ПЈ„Лутрија РС бр. 33“;ПЈ „Лутрија РС бр. 34“; ПЈ „Лутрија РС бр. 35“)
Доношење Одлуке о престанку са радом пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (ПЈ „ Лутрија РС бр. 6“; ПЈ „Лутрија РС бр. 27“)
Остала питања;
 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 25.01.2017.  године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 08.01.2017.године.

 

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за IX  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник                                                                                                                                               Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

 

Одлука о цијени комбинацијe у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева

13. децембар 2016.

Број: 5940-УП/16

Бања Лука, 12.12.2016. године

 

На основу Правила о измјенама и допунама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, а у вези са Правилима о измјенама и допунама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус Државне лутрије Србије од дана 29.11.2016. године и члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осамдесеттрећој сједници одржаној дана 12.12.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У о цијени комбинацијe у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева

 

Члан 1.

Утврђује се цијена комбинације у редовним колима лутријске игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у износу од 1,30 КМ (словима: једнаконвертибилнамарка и 30/100).

 

Цијенe комбинације Лото плус и Лото џокер остају непромијењене, утврђене Одлуком о цијени комбинације/учествовања у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева бр. 4941-УП/14 од 20.10.2014. године.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почетком  претплате за 5. редовно коло у 2017. години, односно од дана 21.12.2016. године.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

8. децембар 2016.

Број: 5681-УП/16

Бања Лука,29.11.2016. године

 

На основу Одлуке државне Лутрије Србије бр. 5178 /1 од 28.11.2016. године (наш број протокола 5671/16 од 29.11.2016. године), члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осамдесетој сједници одржаној дана 29.11.2016. године, доноси

 

 

О Д Л У К У o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017.године у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

 

Члан 1.

            У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017. године  и то:

-у ТВ извлачењу 54. ванредног кола у 2016. години на дан 31.12.2016. године, за које пријем уплата почиње 13.12. 2016. године;

-у ТВ извлачењу 01. ванредног кола у 2017. години на дан 09.01.2017. године, за које пријем уплата почиње 01.01.2017. године;

 

Члан 2.

            У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц), као и преко интернета на интернет страници Државне лутрије Србије, избором понуђених опција.

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

            Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из тачке 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

            У 54. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 158.651,50 КМ по средњем девизном курсу Централне банке БиХ на дан 29.11.2016. године и додјељује се уз добитак прве врсте („БИНГО 34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 54. ванредном колу.

Уколико у 54. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка прве врсте  („БИНГО 34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

 

 

Члан 5.

            У 01. ванредном колу игре  на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 79.325,75 КМ по средњем девизном курсу Централне банке БиХ на дан 29.11.2016. године и додјељује се уз добитак прве врсте („БИНГО 34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 01. Ванредном колу.

Уколико у 01. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка прве врсте („БИНГО34“) или друге врсте („БИНГО 39“) или треће врсте („БИНГО 40 ПЛУС), додатни добитак се дијели сразмјерно боју добитника.

 

Члан 6.

            Утврђени износи додатних добитака из чланова 4.и 5. ове Одлуке исплаћују се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

 

Члан 7.

            У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

-добитак пете врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 3,40 КМ;

-добитак шесте врсте-ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 1,70 КМ;

-добитак пете врсте –ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ;

-добитак шесте врсте – КОЦКИЦА из групе  Бинго Плус добитака износиће 1,75КМ.

 

Члан 8.

            Недостајући износи за добитак пете врсте- ЈЕДАН РЕД и шесте врсте – ЗАМЈЕНА испатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ у складу са правилима иге.

Недостајући износи за добитак пете врсте-ЦЕНТАР и шесте врсте-КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ у складу са правилима игре.

 

Члан 9.

            Нераспоређени фондови добитака у последњем 53. Редовном колу у 2016. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 54. Ванредно коло у 2016. години, а затим у Прво ванредно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно правилима игре.

 

Члан 10.

            Нераспоређени фондови добитака у првом ванредном колу у 2017. години игара на срећу

ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС преносе се у друго редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно Правилима.

Члан 11.

            Обзиром да се извлачење добитака у 54. Ванредном колу у 2016. години игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС одвија у Новогодишњој ноћи 31.12.2016. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 20.00 часова на TV HAPPY.

 

Члан 12.

            Јавно извлачење добитака у првом ванредном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 09.01. 2017. године у редовном термину на  TV HAPPY.

 

Члан 13.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Упрaве Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић

Одлука o утврђивању износа добитака VI врсте Замјена у игри Бинго и Коцкица

28. новембар 2016.

Број:5643-УП/16

Бања Лука,28.11.2016. године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије број 5104/1 од 23.11.2016. године , наш број протокола

5632-04/16, Управа Предузећа на седамдесетдеветој сједници одржаној дана 28.11.2016. године, доноси

 

Одлуку o утврђивању износа добитака VI врсте Замјена у игри Бинго и Коцкица у игри Бинго Плус

Члан 1.

Утврђује се износ добитака VI (шесте) врсте –ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у игри на срећу

ТВ БИНГО у висини од  1,70 (словима:једнаконвертибилнамарка и 70/100 ), почев од пријема уплата за 50. редовно коло на срећу ТВ БИНГО за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 05.12.2016. године и закључно са 53. редовним колом игре на срећу ТВ БИНГО за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 26.12.2016. године.

Члан 2.

Недостајући износ за добитак VI (шесте) врсте – ЗAМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНА, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 3.

Утврђује се износ добитака VI(шесте) врсте –КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака у игри на срећу БИНГО ПЛУС у висини од 1,75 КМ (словима:једнаконвертибилнамарка и 75/100) , почев од

пријема уплате за 50. редовно коло игре на срећу БИНГО ПЛУС за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 05.12.2016. године и закључно са 53. редовним колом игре на срећу БИНГО ПЛУС за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 26.12.2016. године.

Члан 4.

Недостајући износ за добитак VI (шесте) врсте –КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

 

Одлука o приређивању специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

25. новембар 2016.

На основу Одлуке државне Лутрије Србије бр. 5105/1 од 23.11.2016. године (наш број протокола 5613/16 од 24.11.2016. године), члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на седамдесетосмој сједници одржаној дана 24.11.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2016/2017.године у играма на срећу Лото 7 од 39 бројева, Лото плус и игри на срећу Џокер

 

Члан 1.

У играма на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игри на срећу Џокер одређује се приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божоћних празника 2016/2017. године током којих ће се додјељивати додатни добитак и то:

–          102. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 23.12.2016. године

–          103. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 27.12.2016. године

–          104. специјално коло у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан 30.12.2016. године

–          01. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 03.01.2017. године

–          02. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 06.01.2017. године

–          03. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 10.01.2017. године

–          04. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 13.01.2017. године

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

–          Цијена комбинације Лото 7 од 39 бројева у износу од 1,70 КМ

–          Цијена комбинације Лото плус у износу од 0,40 КМ

–          Цијена комбинације Џокер у износу од 0,40 КМ

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. ове Одлуке важе почев од 21.12.2016. године као дан почетка уплате у 102/2016 редовном колу, док у претплати цијене из члана 2. ове Одлуке важе почев од 26.11.2016. године, односно са почетком пријема уплате за 95. редовно коло.

Члан 4.

У једном од наведених кола из члана 1. ове Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то новчани добитак у бруто износу од 150.000,00 евра односно 18.517.545,00 динара бруто, обрачунато по средњем девизном курсу НБС на дан 23.11.2016. године.

 

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“ добитницима „седмице“ се на име додатног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог додатног добитка.

 

Члан 5.

Утврђени добитак из члана 4. Ове одлуке исплаћује се на терет посебног фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

 

Члан 6.

Утврђује се износ добитка Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору општих, правних и кадровских послова

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Сектору за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић