Одлука o продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „SCOOTER“ серија 001

7. март 2016.

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001 број 157-01/11, од дана 13.01. 2011. године објављене у Гласу Српске дана 02. марта 2011. године, продужава се до 10.03.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 09.05.2018. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Независним новинама.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                                        Рајко Радовановић

Одлука o почетку приређивања игре на срећу ТВ Бинго

26. фебруар 2016.

Члан 1.

            Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука ће почети са приређивањем игре на срећу ТВ БИНГО са Државном Лутријом Србије, а у складу са Уговором о пословној сарадњи број 861/1-16, односно наш број 1115/16 од 23.02.2016. године, те Правилима игре на срећу ТВ БИНГО број 981-УП/16 одобреним од стране Републичке управе за игре на срећу, сагласност број 06/4-463-0541/16 од 23.02.2016. године.

 

Члан 2.

            Заједничко приређивање игре на срећу ТВ БИНГО почиње од 9. редовног кола са почетком уплате од 01.03.2016. године са јавним извлачењем бројева игре на срећу ТВ БИНГО поменутог кола је 07.03.2016. године.

 

Члан 3.

            Јавно извлачење бројева игре на срећу ТВ БИНГО је понедељком и емитује се на ТV HAPPY.

 

Члан 4.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука о цијени игре на срећу ТВ Бинго

26. фебруар 2016.

Члан 1.

            Утврђује се сљедећа цијена игре на срећу ТВ Бинго:

 

За редовна кола:

–          Цијена 1, односно цијена уплате за Опцију АБ1 (уплата само за три Бинго комбинације): 1,00 KM ;

–          Цијена 2, односно цијена уплате за Опцију АБ2 (уплата само за двије Бинго Плус комбинације): 0,70 КМ ;

–          Цијена 3, односно цијена уплате за Опцију АБ3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно), која је једнака збиру Цијене 1 и Цијене 2 : 1,70 КМ ;

 

За ванредна кола :

–          Цијена 4, односно уплата за Опцију Ц1 (уплата само за шест Бинго комбинација): 2,00 КМ

–          Цијена 5, односно уплата за Опцију Ц2 ( уплата само за четири Бинго Плус комбинације): 1,40 КМ

–          Цијена 6, односно уплата за Опцију Ц3 (уплата за Бинго и Бинго Плус комбинације заједно), која је једнака збиру Цијене 4 и Цијене 5: 3,40 КМ.

 

Члан 2.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и примјењује се од првог дана уплате за Девето редовно коло игре на срећу ТВ Бинго.

 

Члан 3.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука o утврђивању гарантованог фонда игре на срећу ТВ Бинго

26. фебруар 2016.

Члан 1.

            Утврђује се гарантовани износ добитака I врсте у лутријској игри на срећу ТВ БИНГО у износу од 10.000.000,00 динара (словима:десетмилиона динара) почев од пријема уплата за 9. Редовно коло игре на срећу ТВ БИНГО, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 07.03.2016. године.

 

Члан 2.

            Уколико обрачунати фонд за добитке I врсте буде мањи од гарантованог износа добитака из члана 1 ове Одлуке, одговарајући износ ће бити обезбјеђен на терет фонда неисплаћених добитaка.

 

Члан 3.

            Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примјењује се почев од пријема уплата за 9. редовно коло игре на срећу.

 

Члан 4.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука о прекиду приређивања игре на срећу ТВ БИНГО ON-LINE

16. фебруар 2016.

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу ТВ БИНГО ON-LINЕ закључно са даном 13.02.2016. године, након одиграног 03. кола ТВ Бинго on-line.

 

Члан 2.

Почетак заједничке игре са Државном лутријом Србије ће бити регулисан посебном Одлуком, као и прерасподјела акумулисаног фонда.

 

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за

информационе и комуникационе технологије.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама.

 

 

 

                                                                                                              Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                        Рајко Радовановић