Одлука о прекиду приређивања игре на срећу ТВ БИНГО ON-LINE

16. фебруар 2016.

Члан 1.

Прекида се приређивање игре на срећу ТВ БИНГО ON-LINЕ закључно са даном 13.02.2016. године, након одиграног 03. кола ТВ Бинго on-line.

 

Члан 2.

Почетак заједничке игре са Државном лутријом Србије ће бити регулисан посебном Одлуком, као и прерасподјела акумулисаног фонда.

 

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за

информационе и комуникационе технологије.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама.

 

 

 

                                                                                                              Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                        Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серије 006

2. децембар 2015.

Члан 1.

Одређује се 02.12.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 006, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 006 број 5103-УП/15 од 23.10.2015. године, која су објављена у Независним новинама дана 30.11.2015. године.

Члан 2.

Продаја срећке из става 1. Ове Одлуке траје до 02.12.2016. године (укључујући и тај дан).

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до

31.01.2017. године (укључујући и тај дан).

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије.

Члан 4.

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Независне новине.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

                               Рајко Радовановић

Одлука о приређивању редовних кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

25. новембар 2015.

Број : 5627-УП/15

Бања Лука, 25.11. 2015. године

 

На основу члана 43. алинеја 20 Статута Лутрије Рс а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком Државене лутрије Србије бр. 5036/1 од 23.11.2015. године ( наш бр. протокола 5612/15 од 24.11.2015. године )  Управа Предузећа на четрдесетчетрвтој сједници одржаној 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању редовних кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

 

Члан 1.

   У класичној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола  у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016., године током којих ће се додјељивати специјални добици и то:

-101.  редовно коло  у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан  22.12.2015. године;

-102. редовно коло  у 2015. години са јавним извлачењем добитака на дан  25.12.2015. године;

-103. редовно коло  у 2015.  години са  јавним извлачењем добитака на дан  31.12.2015. године;

– 01.  редовно коло  у 2016. години са јавним извлачењем добитака на дан  05.01.2016. године;

– 02. редовно коло  у 2016.  години  са јавним извлачењем добитака на дан  08.01.2016. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у класичној игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Џокер у

редовним колима наведеним у тачки 1. ове Одлуке  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 3.

Цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 19.12.2015. године као првог дана почетка уплате у

101/2015 редовном колу игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, док у претплати цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 25.11.2015. године, односно са почетком пријема уплате за 94. редовно коло

Члан 4.

У једном од наведених кола из члана 1 Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то стан у Београду, на локацији „Касарна Степа Степановић“, Вождовац, површине 73,26 м2 у бруто вриједности  од 10.827.316,09 динара ( око  175.483,00 КМ  на дан 24.11.2015. године по званичном курсу ), с тим да ће због увећања обрачунатог бруто износа добитка прве врсте „седмица“ за бруто износ додатног добитка, по обављеном јавном извлачењу добитака утврдити коначан бруто износ добитка прве врсте.

 

Члан 5.

Утврђени добитак  из члана 4 ове Одлуке исплаћују се на терет фонда неисплаћених добитака у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева.

 

Члан 6.

Утврђује се износ добитака Пете врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка Четврте врсте

(четворка) у износу од 17,00 КМ у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке, а што је у складу са правилима ове игре на срећу.

Члан 7.

Обзиром да је 103. редовно коло игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Џокер новогодишње коло,

односно да се извлачење добитака у истом одвија у четвртак у новогодишњој ноћи ( 31.12.2015. године ) на ТВ Прва у 20,00 сати, неће бити извлачења у редовном термину у уторак на дан 29.12.2015. године, те за 01. редовно коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, у 2016. години, на дан 01.01.2016. године неће бити извлачења добитака већ се дан извлачења помера за 05.01.2016. године у редовном термину.

 

Члан 8.

Налаже се Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у дневним

новинама.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                         Рајко Радовановић

Одлука о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5634-УП/15

Бања Лука, 25.11.2015. година

 

На основу члана 46. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на  четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

 

О Д Л У К У о распореду дијела акумулисаног фонда Бинго лоз „шестицe“ за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

 

 

Члан 1.

За ванредно коло „Велики Божићни ТВ Бинго“ од 06.01.2015. године дио акумулисаног фонда за Бинго лоз „шестицу“ у износу од 20.000,00 КМ (двадесетхиљада  и 00/100 КМ) , уколико не буде остварен добитак „шестица“, пребацује се у фонд за први остварен добитак ниже врсте.

Износ тако оствареног добитка представља збир фиксног износа за тај добитак и износа од 20.000, 00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ)  подијељеног на број добитака.

 

 

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                Предсједник

           Управе  Предузећа

            Рајко Радовановић

Одлука о приређивању ванредног кола ТВ Бинга „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5630-УП/15

Бања Лука,25.11.2015. године

 

На основу члана 6. став 2. и 3.  и члана 15. став 1.  Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE,  Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године , доноси

 

О Д Л У К У о приређивању ванредног кола ТВ Бинга „Велики Божићни ТВ Бинго“  2016. године

 

Члан 1.

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 06.01.2016. године као ванредно коло под називом „Велики Божићни ТВ Бинго“  2016. године.

 

Члан 2.

Претплата за „Велики Божићни ТВ Бинго“  почиње  30.11.2015. године и тече паралелно са редвним колима до 19.12.2015. године.

Од 21.12.2015. године тече уплата само за Божићно коло до 06.01.2016. године.

Не приређује се редовно коло од 02.01.2016. године.

Потврда о уплати носи ознаку првог ванредног кола.

 

Члан 3.

Извлачење бројева „Великог Божићњег ТВ Бинга“   обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у  дана 06.01.2016. године.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од  првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у Независним новинама.

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                            Рајко Радовановић