ОДЛУК о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

20. новембра 2014.

О Д Л У К У

о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

„Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године

 

Члан 1

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 06.01.2015. године као ванредно коло под називом „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године.

 

Члан 2

Пријем уплате за „Велики Божићни ТВ Бинго“  почиње  01.12.2014. године и траје до 06.01.2015. године.

За вријеме уплате  „Великог Божићњег ТВ Бинга“  уплата  за редовна кола тече паралелно.

Од 22.12.2014. године тече уплата само за Божићно коло.

Не приређује се редовно коло од 03.01.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку првог ванредног кола.

 

Члан 3

Извлачење бројева „Великог Божићњег ТВ Бинга“   обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у  дана 06.01.2015. године.

 

Члан 4

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од  првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                  Рајко Радовановић

Измјена и допуна Правила ТВ Бинго

7. новембра 2014.

На основу члана 27. и 28. Закона о играма на срећу („Службени Гласник РС“ бр. 111/12) и члана 43. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године доноси

Измјену и допуну
ПРАВИЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ
ТВ БИНГО on –line

Члан 1

У Правилима игре на срећу ТВ Бинго on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, а на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу бр. 06/4-463-1418/12 дана 11.05.2012. године, мијења се члан 16.став 1, тако да гласи:
„ Цијена потврде за учествовање у игри ТВ Бинго, са одиграних обавезних шест комбинација, за редовна кола износи 1,50 КМ (словима: један и 50/100 конвертибилнихмарака).“
Став 2. истог члана остаје непромјењен.

Члан 2

Члан 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго on-line се мијења и гласи:
„ Цијена за учествовање у опционој игри „бинго – лоз“ износи 0,50 КМ (нула и 50 /100 конвертибилнихмарака).

Члан 3

У осталим дијеловима Правила ТВ Бинга on-line бр. 1680-01/12 од дана 06.04.2012. године, остају непромјењена.

Члан 4

Ова Измјена и допуна Правила ступају на снагу даном добијања сагласности од Републичке Управе за игре на срећу, а примјењују се почетком уплате за прво наредно коло након добијене сагласности.

На ова Правила дата је сагласност Министарства финансија РС, Број: 06/4-463-3677/14 од 29.10.2014. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о фиксним добицима у игри Бинго Лоз

7. новембра 2014.

На основу члана 44. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43. Алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа предузећа на деветој сједници одржаној дана 31.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о фиксним добицима у опционој игри
Бинго лоз

Члан 1

Износи фиксних добитака у игри Бинго лоз утврђује се у износу од:
-добитак 1 (јединица) 1,00 КМ
-добитак 2 (двојка) 3,00 КМ
-добитак 3 (тројка) 30,00 КМ
-добитак 4 (четворка) 300,00 КМ
-добитак 5 (петица) 1000,00 КМ

Члан 2

Гарантовани износ фонда за добитке са 6 (шест) погодака износи 5.000,00КМ (пет хиљада марака 00/100).

Члан 3

Одлука се примјењује од дана почетка уплате за коло у коме је цијена игре Бинго лоз 0,50КМ.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о начину прерачунавања динарских вриједности за пријем уплате и исплате у игри Лото 7/39

21. октобра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О начину прерачунавања динарских вриједности за
пријем уплата и исплата добитака у игри на срећу Лото 7/39 бројева
и додатних игара у редовним колима

Члан 1

Обрачунски курс за цијену једне комбинације у игри Лото 7/39 бројева за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 60,000 динара,а за цијену 1,00 КМ ( једнуконвертибилнумарку и 00/100 )
За цијену Лото плус комбинације обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 50,00 динара за 1,00 КМ
( једнуконвертибилнумарку и 00/100 ).
За цијену ЈОКЕР броја обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 50,00 динара 1,00КМ једнуконвертибилнумарку и 00/100).

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 15.11.2014. године као првог дана почетка уплате за 91. редовно коло.

Члан 3

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр. 1613-01/13 од дана 02.04.2013. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о цијени комбинације у игри Лото 7/39

21. октобра 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, и Одлука Државне лутрије Србије број: 5471/2 од 06.10.2011. године ( наш број протокола 4166/11 од 07.10.2011. године ),2894/2 од 27.05.2011. године ( наш број протокола 4611/11 од 09.11.2011. године ) и 5755/2 од 11.11.2009. године ( наш број протокола 4001/09 од 08.12.2009. године ) и Одлуке Привремене Управе Лутрије РС број 4940-УП /14 од 20.10.2014. године, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године, доноси

О Д Л У К У
о цијени комбинација / учествовања у лутријској игри на срећу Лото 7/39 бројева

Члан 1

Утврђује се цијена комбинација/учествовања у класичној игри на срећу Лото 7/39 бројева:
– основна комбинација Лото 7/39 бројева у износу од 1,00 КМ ( једнаконвертибилнамарка и 00/100 );
– комбинација у додатној игри Лото Плус у износу 0,20 КМ ( нулаконвертибилнихмарака и 20/100 ) ;
– цијена за учествовање у додатној игри Лото Јокер износи 0,40 КМ
( нулаконвертибилнихмарака и 40/100 )

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 15.11.2014. године као првог дана почетка уплате за 91. редовно коло, односно од почетка пријема уплате путем претплате за наведено коло (22.10.2014) и објавиће се у дневним новинама „ Глас Српске“.

Члан 3

Доношењем ове Одлуке престајe да важи Одлука број : 1614-01/13 од дана 02.04.2013. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић