Одлука о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара

20. августа 2014.

На основу члана 268. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08 и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпрвој сједници одржаној дана 31.07.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о сазивању IX редовне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се IX редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 22.09.2014. године ( понедељак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– Комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2.Разматрање и усвајање записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара
3.Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину
4.Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2013. годину
5.Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2013. године
6.Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013 години
7.Доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима из остварене нето добити за 2013. годину
8.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину
9.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2013. годину
10.Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 12.09.2014.године. Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-14 часова.

IV

Задужује се Управа предузећа да позив за IX редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Надзорног одбора
Растко Вуковић

Одлука о продужењу продаје Спорт серија 002

16. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Спорт“ серија 002, објављене у „Гласу Српске“ од дана 16.07.2013. године,Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „СПОРТ“ серија 002

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 002, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ – серија 002, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 16.07.2013.године, продужава се до 31.10.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.12.2014. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужењу продаје и исплате Треће среће серија 012

1. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 012, објављене у „Гласу Српске“ од дана 04.07.2013. године,Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу
инстант срећке „Трећа срећа“ серија 012

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „Трећа срећа“ серија 012, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „Трећа срећа“ серија 012, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 04.07.2013.године, продужава се до 31.12.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 01.03.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје Спорт серија 003

1. јула 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 003 бр. 2542-01/14 од 19.05.2014. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 25.06.2014.године, Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 26.06.2014.године , д о н о с и

О Д Л У К У
о почетку продаје лутријске игре на срећу
инстант срећке „ СПОРТ“ серија 003

Члан 1.

Одређује се 01.07.2014. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 003, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 003 бр. 2542-01/14 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 25.06.2014.године.
Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.07.2015. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.08.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужетку продаје инстант срећке “JOKER” серија 003

11. јуна 2014.

На основу члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕР“ серија 003 бр. 1523-01/13 од 27.03.2013. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 06.06.2013.године, Директор доноси

О Д Л У К У
о продужетку рока продаје и наплате
инстант срећке „ ЈОКЕR“ серија 003

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „JOKER“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „JOKER“ серија 003 бр. 1523-01/13 од 27.03.2013. године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 06.06.2013.године, продужава се до 14.06.2015. године.
Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2015.године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић