Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ Трећа срећа“ серија 014

13. август 2015.

Преузми извјештај (PDF, 959B)

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ СПОРТ“ серија 005

3. август 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу  инстант срећка „СПОРТ“ серија 005 бр. 3346-УП/15 од 25.06.2015. године, објављене у „Гласу Српске“ од дана 08.07.2015.године, Управа Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 03.08.2015.године , д о н о с и

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ СПОРТ“ серија 005

 

Члан 1.

Одређује се  03.08.2015. године као први дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстан срећке „спорт“ серија 005, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 005 бр. 3346-УП/15 године, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 08.07.2015.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 03.08.2016. године (укључујући и тај дан).

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 02.10.2016. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор за информационе и комуникационе технологије

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Независне новине.

 

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору општих, правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Рајко Радовановић

Записник са 10. редовне сједнице скупштине акционара Лутрије РС

16. јун 2015.

Преузми извјештај (PDF, 959B)

OДЛУКA o доношењу Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука пречошћени текст

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 1. Статута Лутрије Републике Српске бр.5328-СА/11 од дана 19.12.2011. године, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на десетој сједници одржаној дана 16.06.2015. године, д о н и ј е л а ј е

O Д Л У К У o доношењу Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука пречошћени текст

Члан 1.

Доноси се Статут Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, пречишћени текст.

Члан 2.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут број 5328-СА/11 од 19.12.2011. године и Одлука о измјени и допуни Статута број 272-СА/15 од 16.01.2015. године.

Члан 3.

Статут ступају на снагу даном доношења и објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Борис Срдић

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 21., а у вези са чланом 68.став 2. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2014. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Борис Срдић