Одлука о начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број:5633-УП/15

Дана: 25.11.2015. године

 

На основу члана 18. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE,   Управа         Предузећа на  четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У О начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

 

Члан 1.

Посебне робне новчане премије и добици у износу од 12.000,00 КМ (дванаестхиљада и 00 /100 КМ) финансираће се дијелом из неискориштеног фонда добитака из игре ТВ Бинго 9, а дијелом из фонда  неискориштених добитака.

 

Члан 2.

У посебном извлачењу за срећни број путем малог бубња додјељују се робне премије и то:

       2 х ТV LED smart  : 2 х 1.000 КМ – извлачење из бубња               

       2 х ЛАПТОП ( нпр. HP) : 2 х 1.000 КМ – извлачење из бубња

       5 х М. ТЕЛЕФОН : 5 х 400 КМ – извлачење из бубња

       Укупно посебни робни добици: до 6.000 КМ

Компјутерским извлачењем додјељује се 21 добитак и то:

1x1.000KM-компјутерско извлачење

       2 х 500 КМ – компјутерско извлачење

       3 х 400 КМ – компјутерско извлачење

       4 х 300 КМ – компјутерско извлачење

       5 х 200 КМ – компјутерско извлачење

       6 х 100 КМ – компјутерско извлачење        

       Укупно  посебни новчани добици: 6.000 КМ

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама .

Предсједник

                    Управе Предузећа

                                                                                                     Рајко Радовановић

Одлука о формирању фонда за Бинго премију за „Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5632-УП/15

Бања Лука, 25.11.2015. година

 

На основу члана 22.  став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на  четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О формирању фонда за Бинго премију за

„Велики Божићни ТВ Бинго“ 2016. године

 

Члан 1.

Фонд за Бинго премију ( 37 +, џекпот, супер џекпот ) у „Великом Божићном ТВ Бингу“ 2016.

године представља фонд из   уплате Божићњег ТВ Бинга 2016. године у складу са правилима ТВ Бинго ON LINE плус аутомобил.

 

       Члан 2.

Уколико се оствари више добитака Бинго премија новчани дио фонда и фактурна  вриједност

аутомобила из претходног члана дијеле се са бројем добитака.

 

      Члан 3.

Фактурна вриједност аутомобила финансира се из неискориштеног фонда добитака из игре „ТВ Бинго 9“.

 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                         Рајко Радовановић

Одлука о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2016. године

25. новембар 2015.

Број : 5631-УП/15

Бања Лука, 25.11.2015. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 19. Статута  Лутрије Републике Српске а.д.  Бања Лука,члана 16. став 2. и члана 42. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE,  Управа Предузећа на   сједници одржаној дана 25.11.2015. године , д о н о с и

 

 

 

О Д Л У К У о цијени „Великог Божићњег ТВ Бинга“ 2016. године

 

Члан 1.

Цијена потврде о уплати за „Велики Божићни ТВ Бинго“  2016. године  износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

 

Члан 2.

Цијена опционе игре  БИНГО ЛОЗ остаје 0,50 КМ ( нула 50/100 KM).

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у Независним новинама .

 

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

                                                                                                         Рајко Радовановић

Одлука о цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

25. новембар 2015.

Број: 5629-УП/15

Дана:25.11.2015. године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије  број 5036/1 од  23.11. 2015. године (запримљена дана 24.11.2015. године и протоколисана под бројем 5612/15), и  члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на четрдесетчетвртој сједници одржаној дана 25.11.2015. године, доноси

 

О Д Л У К У

О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у вријеме

Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016. године

 

Члан 1.

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016 године  како слиједи:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,40 КМ

 

Члан 2.

Редовна кола игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева за која се примјењују цијене комбинације из члана 1.ове  Одлуке, приређују се у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2015/2016, године и то:

-101/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  22.12.2015. године;

-102/2015  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  25.12.2015. године;

-103/2015  редовно коло са  јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2015. године;

-001/2016  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  05.01.2016. године;

-002/2016  редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан  08.01.2016. године;

 

Члан 3.

Цијена из члана 1. Ове Одлуке важи почев од 25.11.2015. године у претплати, а и за редовну уплату за пет Новогодишњих и Божићних кола од 19.12.2015. до 08.01.2016. године.

 

Члан 4.

Налаже се  Сектору за опште, правне и кадровске послове  да ову Одлуку објави у Независним новинама .

Члан 5.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

                    Предсједник

                    Управе Предузећа

                                                                                                     Рајко Радовановић

ОДЛУКA о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“

28. септембар 2015.

На основу члана 43. Став 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, објављених дана 16.09.2014. године, Управа предузећа на тридесетдеветој сједници одржаној дана 25.09.2015. године, доноси

 

ОДЛУ У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 013, број 3719-УП/14,

од дана 29.07.2014. године објављене у Гласу Српске дана 16.09.2014. године, продужава се до 31.12.2015. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 29.02.2016. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

 За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Ова одлука ће се објавити у дневним новинама.

 

Достављено:

–          Финансијско – рачуноводственом сектору

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектор маркетинга и комерцијале

–          Сектор за информацине и комуникационе технологије

–          ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

                                                                                                                         _____________________