Одлука о неусвајању извјештаја независног ревизора

16. јун 2015.

На основу члана 17. алинеја 5. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а на основу Мишљења Надзорног одбора и Мишљења Одбора за ревизију, Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Извјештај Независног ревизора за 2014.годину Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука се  не усваја.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-финансијско-рачуноводственом сектору
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

_______________________
Борис Срдић

ОДЛУКУА УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2014. ГОДИНУ

16. јун 2015.

На основу члана 14. алинеја 18. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са чланом 20. алинеја 19., Скупштина акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, на Десетој редовној сједници одржаној дана 16.06.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2014. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора за 2014. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Доставити:
-сектору за општа, правна и кадровска питања
-ц/о

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

_______________________
Борис Срдић

Одлука приређивању редовних кола игре Лото 7 од 39 бројева у којима ће се додјељивати специјални добици

3. јун 2015.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 2330/1 од 01.06.2015. године (наш број протокола 2875/15 од 02.06.2015. године, Управа предузећа на двадесетдеветој сједници одржаној дана 03.06.2015.године,
доноси

О Д Л У К У
О приређивању редовних кола игре Лото 7 од 39 бројева у којима ће се додјељивати
специјални добици

Члан 1.

У класичној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола укојима ће се додјељивати специјани добици и то:
– 51. редовно коло у 2015. редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 30.06.2015. године, за које пријем уплата почиње 27.06.2015. године;
– 52. редовно коло у 2015.години са јавним извлачењем добитака на дан 03.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 01.07.2015. године;
– 53. редовно коло у 2015. са јавним извлачењем добитака на дан 07.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 04.07.2015. године;
– 54. редовно коло у 2015. редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 10.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 08.07.2015. године;
– 55. редовно коло у 2015. редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 14.07.2015. године, за које пријем уплата почиње 11.07.2015. године;

Пријем уплате у претплати за кола наведена у предходном ставу почиње 03.06.2015. године.

Члан 2.

Утврђују се специјални добици у редовним колима из члана 1 ове Одлуке, и то :
– у 51. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 52. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 53. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 54. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ );
– у 55. редовном колу у 2015. години додјељује се пет специјалних добитака – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ ( словима : четирихиљадестотинуидвадесет 83/100 КМ ).

Члан 3.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1 ове Одлуке уплате пет ( 5 ) или више комбинација на једном листићу у основној игри Лото 7 од 39 бројева и додатној игри Лото плус стичу право на додјелу једног специјалног броја одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних добитака из члана 2 ове Одлуке.

Члан 4.

Утврђује се поступак извчлачења специјалних добитака из члана 2 ове Одлуке у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1 на сљедећи начин:
– извлачење специјалних добитака – пет ( 5 ) новчаних добитака у бруто износу од 4.120,83 КМ обавља се у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло, тако што се извлачи пет ( 5 ) бројева са шест цифара, путем рачунара који генерише добитне шестоцифрене бројеве из скупа свих додјељених бројева за „Специјални добитак“ и по принципу случајног избора, без
могућности утицаја људског фактора, из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре нула ( 0 ) читано с лијева на десно, чиме се утврђује максимално пет добитних потврда за специјални добитак – новчани добитак у бруто износу од 4.120,83 КМ.

Уколико се „Специјални добитак“ не извуче, у истом ТВ извлачењу у коме се утврђују добитне комбинације за основну и додатну игру, поновиће се извлачење шестоцифреног добитног броја.

Члан 5.

Утврђени специјални добици из члана 2 ове Одлуке исплачују се на терет фонда добитака којима је истекао рок за наплату.

Члан 6.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења и биће објављена.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о приређивању Љетњих кола ТВ Бинго ON-LINE за период 20.06. – 12. 9. 2015. године

3. јун 2015.

На основу члана 7. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа, д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању Љетњих кола
ТВ Бинго ON-LINE за период 20.06. – 12. 9. 2015. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред приређивања три Љетна кола ТВ Бинга ON LINE у периоду 20.06. – 12.09.2015. године.

Члан 2.

Пријем уплате за 10. Љетно коло ТВ Бинга ON-LINE почиње 08.06. 2015. године и траје до 20.06.2015. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Коло ТВ Бинга 13.06. се не приређују.
Пријем уплате за 11. Љетно коло ТВ Бинга ON-LINE почиње 22.06.2015. године и траје до 25.07. 2015. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 27.06., 04.07., 11.07. и 18.07. 2015. године се не приређују.
Пријем уплате за 12. Љетно коло ТВ Бинго ON-LINE почиње 27.07.2015. године и траје до 29.08.2015. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 01.08., 08. 08., 15.08. и 22. 08. 2015. године се не приређују.
Пријем уплате за 13. Редовно коло ТВ Бинга ON-LINE почиње 31.08.2015. године и траје до 12.09.2015. године, када је емисија извлачења добитака. Коло ТВ Бинга од 05.09., се не приређује.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за 10. Љетно коло ТВ Бинго ON-LINE објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Одлука о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

28. мај 2015.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14.  Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 28.05.2015. године ,доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ЈОКЕR“ серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ЈОКЕR“ серија 003, од дана 27.03. 2013. године бр. 1523-01/13, објављене у Гласу Српске, продужава се до 14.06.2016. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 13.08.2016.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

      О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Предузећа.

Предједник Управе
Рајко Радовановић